Algemene voorwaarden van Toussaint exclusieve collectie

 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 11 - De prijs 
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 
Artikel 13 - Levering en uitvoering 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 15 - Betaling 
Artikel 16 - Klachtenregeling 
Artikel 17 - Geschillen 
Artikel 18 - Branchegarantie 
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

Artikel 21 - Aanvullende algemene voorwaarden van Toussaint zonnebrillen & Horloges: 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;   
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;  
 4. Dag: kalenderdag;  
 5.  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;  
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;  
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;  
 8.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;  
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;  
 10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;  
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer: 

Naam ondernemer: Lisa Toussaint 
Handelend onder de naam: Toussaint Interieur 

E-mailadres: toussaint.exclusieve.collectie@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/lisa.toussaint.1806/

KVK nummer: 84680792

Artikel 3 Toepasselijkheid: 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument. 
 2. Op verzoek van de consument kunnen wij de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk en kosteloos toesturen. 
 3. Ook zijn de algemene voorwaarden terug te vinden onderaan onze webwinkel onder het kopje “algemene voorwaarden’.  

Artikel 4 Het aanbod van Toussaint Interieur: 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.  
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 4. Alle prijzen zijn weergegeven inclusief belastingen. 

Artikel 5 De overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 Herroepingsrecht:  

 1.  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 
 4. Het recht op het retourneren van artikelen geldt alleen voor ongebruikte, onbeschadigde en complete zonnebrillen en/of horloges. Uiteraard mag u het artikel bekijken, maar wanneer u het terugstuurt en onnodig onbeschadigd is, dan brengen wij de waardevermindering van het artikel in rekening. Voor het retourneren van uw bestelling, bent u als klant verantwoordelijk voor de retourzendingskosten. 
 5. Al onze artikelen verlaten het magazijn met de verpakking in perfecte staat. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade zijn aan uw horloge of zonnebril meldt dit dan binnen 48 uur. Na deze periode kunnen wij niet langer de transportverzekering vorderen.  
 6. Zorg er bij het retourneren van een product voor dat u uw verzendbewijs bewaart totdat we de ontvangst van de goederen bevestigen. 
 7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor items die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn tijdens het transport.  

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.  
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.  
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;  
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 11 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 4. 24 maanden fabrieksgarantie, vanaf het moment dat uw de aankoop heeft gedaan. Fabrieksgarantie wil zeggen dat wanneer u een zonnebril of horloge heeft ontvangen, deze geen fouten mogen bevatten die door de fabrikant zijn gemaakt/ Defecten die ontstaan zijn door verwaarlozing, klappen, foutief gebruik, manipulatie, verkeerde spanning of installatie, of slijtage, worden niet gedekt. Garantie wordt ongeldig verklaard als: er een detail van de garantie of het aankoopbewijs aangepast, veranderd of vervangen is; en/of als er geknoeid is met het identificatienummer of met het product dat onder garantie valt of als het gerepareerd is zonder voorafgaande toestemming van de Technische Dienst. 
 5. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade zijn aan uw horloge of zonnebril meldt dit dan binnen 48 uur. Deze 48 uur gaat in op het moment van ontvangst van uw product.  
 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor items die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn tijdens het transport. Wij zijn niet verantwoordelijk voor items die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn tijdens het transport. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
 4. Verlenging: 
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
  Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur: 
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

 

Artikel 15 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.  
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.  
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 

Artikel 17 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).  
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.  
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.  
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer. 
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.  
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.  
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.  
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 - Branchegarantie 

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.  
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.  

Thuiswinkel.org 
www.thuiswinkel.org 
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede 
Postbus 7001, 6710 CB Ede 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

 1. Aan:[ naamondernemer] 
  [ geografisch adres ondernemer] 
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]  
   
  b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 
  herroept/herroepen* 
   
  c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]    
  d. [Naam consumenten(en)]  
  e. [Adres consument(en)]  
  f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Aanvullende algemene voorwaarden van Toussaint Interieur

Afsluiting van het contract 

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere prijsbestanddelen, en exclusief verzendkosten. De prijzen op het tijdstip van uw bestelling zijn van toepassing. 
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg, maakt de verkoper voorbehoud voor mogelijke vergissingen die in onze webwinkel afgebeeld worden. Ze geven de verkoper het recht om de verklaring van aanvaarding (in de zin van het nog volgende punt 2.3) te betwisten. Ook is de verkoper niet aansprakelijk voor de juistheid van de aanduidingen van de fabrikant. 
 3. Indien er weliswaar een koopovereenkomst werd gesloten, maar de bestelde goederen bij onze leverancier ondanks gedane dekkingsaankopen niet binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn, dan hebben beide partijen het recht om in zoverre van de overeenkomst af te zien. Zodra we dit vaststellen, zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn. Eventuele reeds gedane betalingen worden terugbetaald. 
 4. Na het afsluiten van de overeenkomst worden uw bestellingen bij ons opgeslagen. Daarvoor is het nodig dat uw persoonlijke bestelgegevens voor de verwerking van de koopovereenkomst bij ons in een account worden vastgelegd. Dit gebeurt zodra u uw adresgegevens ingevoerd hebt, en zowel onze algemene voorwaarden als ons privacybeleid geaccepteerd hebt. Als u de documenten in verband met uw bestelling verliest, neem dan alstublieft per mail, fax of telefonisch contact met ons op. We bezorgen u graag een kopie van de gegevens van uw bestelling. 
 5. U gaat ermee akkoord rekeningen uitsluitend elektronisch te ontvangen.  

Eigendomsvoorbehoud 

 1. De goederen blijven onze eigendom, tot ze volledig betaald zijn. Voor de overdracht van de eigendom zijn wederverkoop, verhuur, verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking, ander gebruik of verandering niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.\ 
 2. De verkoper heeft het recht om, in geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van wanbetaling of schending van een verplichting, zich uit de overeenkomst terug te trekken en teruggave van de goederen te eisen. 

Levering en verzending 

 1. Als de goederen beschikbaar zijn, worden ze door de verkoper zo snel mogelijk verstuurd levering binnen 2-3 dagen, Als de verkoper een product niet op voorraad heeft, levert hij het zo snel mogelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid bij de fabrikant. 
 2. Verzendkosten: 
 • Gratis verzending naar Nederland & België 
 • Overige landen binnen de EU: €12.95  
 • Landen buiten de EU: €19.95 

Retourneren: 

Het recht op het retourneren van artikelen geldt alleen voor ongebruikte, onbeschadigde en complete zonnebrillen en/of horloges. Uiteraard mag u het artikel bekijken, maar wanneer u het terugstuurt en onnodig onbeschadigd is, dan brengen wij de waardevermindering van het artikel in rekening. Hieronder vindt u in het kort de voorwaarden voor het retourneren van uw bestelling: 

 • Binnen het termijn van 14 kalender dagen 
 • Ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking 
 • Naast het artikel stuurt u de pakbon van uw bestelling en het retoursformulier mee. 
 • U heeft 14 dagen om het artikel retour te sturen. 
 • Voor het retourneren van uw bestelling, bent u als klant verantwoordelijk voor de retourzendingskosten. 

Retourneren bij schade: 

Al onze artikelen verlaten het magazijn met de verpakking in perfecte staat. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade zijn aan uw horloge of zonnebril meldt dit dan binnen 48 uur. Na deze periode kunnen wij niet langer de transportverzekering vorderen. Zorg ervoor dat u ons eerst een e-mail stuurt voordat u uw product terugstuurt. Geef een korte beschrijving van de fout en uw bestelnummer bij uw geretourneerde product, dit helpt ons om uw probleem snel en efficiënt op te lossen. U kunt een melding maken bij toussaintinterieur@gmail.com. Zorg er bij het retourneren van een product voor dat u uw verzendbewijs bewaart totdat we de ontvangst van de goederen bevestigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor items die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn tijdens het transport. Mocht u nog andere vragen hebben over garantie neem dan contact met ons op. 

Retourformulier:  

Voldoet uw zonnebril of horloge toch niet helemaal aan uw verwachtingen? Wij verzoeken u dan om het retoursformulier binnen 14 dagen nadat u het artikel heeft ontvangen te mailen naar het volgende e-mailadres: toussaintinterieur@gmail.com   

  

Datum:…...............................................................................................................  

Voorletters: …......................................................................................................  

Achternaam: ….....................................................................................................  

Telefoonnummer: ….............................................................................................  

E-mail: …...............................................................................................................  

Ordernummer: …..................................................................................................  

Besteldatum: …..................................................................................................... 

Reden retour (niet verplicht): …..........................................................................  

…............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

Voor het retourneren van uw bestelling, bent u als klant verantwoordelijk voor de retourzendingskosten. U heeft 14 dagen om het artikel retour te sturen. Wanneer wij het artikel en de nodige documenten (aankoopbewijs & retoursformulier) hebben ontvangen, zullen wij het aankoopbedrag terugbetalen.   

  

Het retoursadres is: Papaverstraat 23, 8922CE te Leeuwarden. 

 

 

Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is beperkt tot het vergoeden van directe schade tot maximaal het bedrag dat door verkoper is gefactureerd en waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 
 2. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens of zaken, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten. 

Betaling 

 1. De verkoper behoudt zich het recht om één of meerdere betaalopties ten opzichte van de klant niet aan te bieden.  
 2. De klant heeft het recht om te kiezen tussen de volgende betaalmethoden: Paypal of Ideal. 
 • iDeal: het bedrag wordt direct na de bestelling in rekening gebracht 
  Paypal: het bedrag wordt direct na de bestelling in rekening gebracht 
        

Bestelprocedure 

U plaatst een bestelling door de volgende stappen te doorlopen. 

 1. Door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen” legt u het gewenste product vrijblijvend in uw winkelmandje. 
 2. Door te klikken op “Uw winkelwagen” kunt u op elk moment uw winkelwagen bekijken en producten verwijderen of het aantal aanpassen. 
 3. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op ‘Afrekenen’. 
 4. In de volgende stap geeft u uw facturatie- en leveringsadres op. Indien u al een account hebt, kunt u zich nu aanmelden en indien nodig uw bewaarde adres aanpassen. Klik op “Doorgaan naar betaling”. 
 5. In de laatste stap kunt u een betaalmethode kiezen en uw bestelling en andere informatie controleren. Als u informatie wil aanpassen, klik dan op “Terug naar betaalmethodes”. 
 6. Als alle informatie correct is en u uw bestelling wilt afronden, klik dan op “Bestellen. 

Klachten 
 
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

 

Een aanvraag indienen

Wil jij onze exclusieve collectie toevoegen aan jou assortiment? Past jouw fysieke winkel helemaal bij de luxueuze uitstraling van Toussaint Interieur? Dien dan een aanvraag in. Wij zullen dan contact opnemen, om onze inkoopvoorwaarden te bespreken. Wellicht staan onze Exclusieve geurstokjes met bergkristal dan binnenkort wel in jouw winkel te schitteren.

Contactformulier

 • Huisje met Spulletjes

  De Dieze 56 Dronten

  Bekijk 
 • Wood Legacy

  Schapendrift 1L Donkerbroek 

  Bekijk 
 • Laser Centrum Roosendaal

  Neon 9 Oud Gastel

  Bekijk 
 • The London Beauty Bar

  Oostdijk 22 Oud Beijerland

  Bekijk 
 • Pand 14 Conceptstore

  Schmitzstraat 32 Veen

  Bekijk 
 • Schoonheidssalon bij Suus

  Goudplevier 15 Waspik

  Bekijk 
 • Roest & Co

  Bloemenoordplein 34A Waalwijk

  Bekijk 
 • La Boutique 

  Wijk 2 95 Urk

  Bekijk 
 • Fama Imperium

  SUN-plein 31 Landgraaf

  Bekijk 
 • Linsey's Beautysalon

  Wilhelminasingel 7 in Coevorden

  Bekijk 
 • Aan de Waterdijk

  Markt 4 Sas van Gent

  Bekijk 
 • Created-By

  Albert Cuypstraat 4 Deventer

  Bekijk 
 • Shine Beauty&More

  Hogestraat 38 Druten 

  Bekijk 
 • Huidinstituut Pelle Sana 

  Varsseveldstraat 85 Tilburg 

  Bekijk 
 • Sélégance 

  Rue de l’alouette 22 Oost-Vlaanderen België 

  Bekijk 
 • vozza’s Hairdesign & Più Bella

  Meeuwerkiezel 65 Bree België 

  Bekijk 
 • Fringe Hair Beauty and Lifestyle

  Plats 12 Echt

  Bekijk 
 • Bella Beauty

  Friese Woudenlaan 8 Den Haag

  Bekijk 
 • Loo Mare

  Haag 46 Merselo

  Bekijk 
 • luxe geurstokjes met bergkristal. Exclusieve geurstokjes met edelsteen. Edelsteen geurstokjes. Geurstokjes luxe. Geurstokjes in luxe verpakking. Geurstokjes bergkristal. Bergkristal geurstokjes.
 • luxe geurstokjes met bergkristal. Exclusieve geurstokjes met edelsteen. Edelsteen geurstokjes. Geurstokjes luxe. Geurstokjes in luxe verpakking. Geurstokjes bergkristal. Bergkristal geurstokjes.

✮ Boost je humeur!

Onze luxe geurstokjes met bergkristal zorgen voor een gevoel van luxe en comfort. De bergkristal zorgt voor een zuiverende werking in de ruimte. Onze geuren Grey Fresh, Amber, Tresor in Love en Green Tea zijn gecreëerd om je humeur een boost te geven.  

De etherische olie in onze geurstokjes is 100% natuurlijk. Etherische olie wordt ook wel aromatische of vluchtige oliën genoemd. De olie wordt gewonnen uit planten. Elke geur heeft andere eigenschappen en kan dus voor andere doeleinden gebruikt worden.

Contact formulier